Энциклопедия Каманак
Мир Слова
[Каманак] энциклопедия анализа и просмотра персидского контента
смысл نیک شهر
Вид (نیک شهر) в Каманак, смысл и перевод نیک شهر в словарях, анализ слов, изображение (نیک شهر) Какие слова и фразы похожи نیک شهر
Словари
1. [ ش َ ] (اِخ ) نام یکی از بخشهای چهارگانه ٔشهرستان چاه بهار و همچنین نام قصبه ٔ مرکز بخش است . در شمال چاه بهار واقع شده و حدود آن به شرح زیر است :از طرف شمال به بمپور از شهرستان ایرانشهر، از مشرق به بخش قصرقند، از جنوب به بخش مرکزی چاه بهار و دهستان کنارک، از مغرب به بخش کهنوج از شهرستان جیرفت . منطقه ای کوهستانی و گرمسیر است . آب قراء بخش از قنوات و رودخانه و چشمه تأمین می شود. این بخش دارای دو رودخانه است : اول رودخانه گِه ْ که از ارتفاعات نیک شهر و هیچان سرچشمه گرفته پس از مشروب نمودن آبادیهای اطراف خود وارد دهستان کنارک می شود، رودخانه ٔ مذکور از نیکوجهان که گذشت خشک و بی آب است . دوم رودخانه ٔ راپچ، این رودخانه از ارتفاعات فنوج بخش بمپور و بنت سرچشمه گرفته پس از مشروب نمودن آبادیهای اطراف خود وارد دهستان کنارک شده در خورکالک به دریا می ریزد.
بخش نیک شهر جزو شهرستان چاه بهار است و از دو دهستان به شرح زیر تشکیل شده است . 1- دهستان بنت دارای 33 آبادی و 7500 نفر جمعیت . 2- دهستان نیک شهر دارای 54 آبادی و 10500 نفر جمعیت .
جمع قراء بخش 87 قطعه و جمعیت آن ها 18000 نفر است . مرکز بخش قصبه ٔ نیک شهر است که نام قدیم آن گِه ْ بوده . جاده ٔ ایرانشهر به چاه بهار از قصبه ٔنیک شهر و تقریباً از وسط بخش می گذرد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).

Значение ( نیک شهر ) в словаре Деххода