Энциклопедия Каманак
Мир Слова
[Каманак] энциклопедия анализа и просмотра персидского контента
смысл نخری
Вид (نخری) в Каманак, смысл и перевод نخری в словарях, анализ слов, изображение (نخری) Какие слова и фразы похожи نخری
Словари
1. [ ن َ / ن ُ ] (ص، اِ) فرزند اولین . (برهان قاطع). فرزند اول . (آنندراج ) (انجمن آرا). نخستین فرزند و نخیری و نخست زاد. (ناظم الاطباء). نخستین (تکلم اهالی اصفهان ). جهانگیری گوید: «نخر با اول مضموم به ثانی زده بمعنی نخست باشد و نخری نخستین را گویند»، اما شاهد نیاورده، و در اصفهان هم نخر بدون یاء گفته نمی شود. (فرهنگ نظام ). پیش زاده . پیش زاد نسبت به برادر و خواهر. نخلی . (یادداشت مؤلف ) :
بر او بر دلش هم بدین بُد گران
که نخری بُد آن پاک روشن روان .
شمسی (یوسف و زلیخا از یادداشت مؤلف ).
هر آنکس که آن را بُدی دو پسر...
مر آن هر دو از یک شکم آمده
به دنیا و مادر به هم آمده
از آن دو پسر هرکه نخری بدی
دوبهره ز میراث او بستدی
چو یعقوب نخریت از وی [ عیسی ] خرید
دو بهره ز میراث او را رسید.
شمسی (یوسف و زلیخا).

Значение ( نخری ) в словаре Деххода

(نُ یا نَ) (اِ.) نخستین فرزند

Значение ( نخری ) в словаре Моин

Использовать в тексте
و من‌ نیز در ساختن‌ حصار مشغول‌ می‌بودم‌ و هیچ‌ مزرعه‌ نخریدیم‌ و همه‌ بندگان‌ من‌ در آنجا به‌ کار جمع‌ بودند. ,
و اگر اهل‌ زمین‌ در روز سَبَّت‌، متاع‌ یا هر گونه‌ آذوقه‌ به‌ جهت‌ فروختن‌ بیاورند، آنها را از ایشان‌ در روزهای‌ سَبَّت‌ و روزهای‌ مقدّس‌ نخریم‌ و (حاصل‌) سال‌ هفتمین‌ و مطالبه‌ هر قرض‌ را ترک‌ نماییم‌. ,
فقط زمین‌ کَهَنه‌ را نخرید، زیرا کهنه‌ را حصّه‌ای‌ از جانب‌ فرعون‌ معین‌ شده‌ بود، و از حصّه‌ای‌ که‌ فرعون‌ بدیشان‌ داده‌ بود، می‌خوردند. از این‌ سبب‌ زمین‌ خود را نفروختند. ,
نی‌ معطّر را به‌ جهت‌ من‌ به‌ نقره‌ نخریدی‌ و به‌ پیه‌ ذبایح‌ خویش‌ مرا سیر نساختی‌. بلکه‌ به‌ گناهان‌ خود بر من‌ بندگی‌ نهادی‌ و به‌ خطایای‌ خویش‌ مرا به‌ تنگ‌ آوردی‌. ,
عاقبت نخرید آن زنبیل کس ,
جان گران نخریده بود ارزان بداد ,
چون تو یوسف را بجان نخریده ,
هیچکس زان مردمان نخرید آن ,
هیچکس نخرید این من میخرم ,
نخرید آن زمان که بود غلام ,
آنچه شاهان مظفر نخریدند بخر ,
اگر تو خود نخری خواجه را کنم آگاه ,
از چه به زر زمانخریدی همی سخن ,
بنده تو نشوم تا تو ز میرم نخری ,
شیر زن عشوه روبه نخرید ,