Энциклопедия Каманак
Мир Слова
[Каманак] энциклопедия анализа и просмотра персидского контента
смысл منانی
Вид (منانی) в Каманак, смысл и перевод منانی в словарях, анализ слов, изображение (منانی) Какие слова и фразы похожи منانی
Словари
1. [ م ِ / م َ نی ی ] (ص نسبی ) منسوب به مانی . مانوی . منسوب به مانی برخلاف قیاس . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به مانی و مانوی شود.
- قلم منانی ؛ خطی مستخرج از فارسی و سوریانی که مانی مخترع آن است . (از الفهرست ابن الندیم، یادداشت ایضاً).

Значение ( منانی ) в словаре Деххода

Использовать в тексте
پس‌ خشم‌ خداوند بر اسرائیل‌ افروخته‌ شده‌، ایشان‌ را به‌ دست‌ تاراج‌کنندگان‌ سپرد تا ایشان‌ را غارت‌ نمایند، و ایشان‌ را به‌ دست‌ دشمنانی‌ که‌ به‌ اطراف‌ ایشان‌ بودند، فروخت‌، به‌ حدی‌ که‌ دیگر نتوانستند با دشمنان‌ خود مقاومت‌ نمایند. ,
و در زمینِ دشمنانی‌ که‌ ایشان‌ را به‌ اسیری‌ برده‌ باشند به‌ تمامی‌ دل‌ و به‌ تمامی‌ جان‌ خود به‌ تو بازگشت‌ نمایند، و به‌ سوی‌ زمینی‌ که‌ به‌ پدران‌ ایشان‌ داده‌ای‌ و شهری‌ که‌ برگزیده‌ و خانه‌ای‌ که‌ برای‌ اسم‌ تو بنا کرده‌ام‌، نزد تو دعا نمایند، ,
ای پیامبر! خداوند و مؤمنانی که از تو پیروی می‌کنند، برای حمایت تو کافی است (؛فقط بر آنها تکیه کن)! ,
این قرآن، به راهی که استوارترین راه‌هاست، هدایت می‌کند؛ و به مؤمنانی که اعمال صالح انجام می‌دهند، بشارت می‌دهد که برای آنها پاداش بزرگی است. ,
در حالی که ثابت و مستقیم و نگاهبان کتابهای (آسمانی) دیگر است؛ تا (بدکاران را) از عذاب شدید او بترساند؛ و مؤمنانی را که کارهای شایسته انجام می‌دهند، بشارت دهد که پاداش نیکویی برای آنهاست... ,
اکنون میان من و آنها جدایی بیفکن؛ و مرا و مؤمنانی را که با من هستند رهایی بخش!» ,
و بال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می‌کنند بگستر! ,
ما مؤمنانی را که در آن شهرها(ی قوم لوط) زندگی می‌کردند (قبل از نزول عذاب) خارج کردیم، ,
شهی که روز و شب او را جز این تمنانیست ,
آنجا که رزم جویی دی ماه دشمنانی ,
به هیبت هلاک تن دشمنانی ,