Энциклопедия Каманак
Мир Слова
[Каманак] энциклопедия анализа и просмотра персидского контента
смысл مشارکت
Вид (مشارکت) в Каманак, смысл и перевод مشارکت в словарях, анализ слов, изображение (مشارکت) Какие слова и фразы похожи مشارکت
Словари
1. [ م ُ رَ / رِ ک َ ] (از ع، اِمص ) مأخوذ از عربی شراکت و انبازی و حصه داری وبهره برداری . (ناظم الاطباء). شرکت : و در این تن سه قوه است یکی خرد و سخن و جایگاهش سر به مشارکت دل و دیگر خشم جایگاهش دل . (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 95). دو مهتر بازگشتند بسی رنج بر خاطره های پاکیزه خویش نهادند تا چنان الفتی ... و مشارکتی بپای شد. (تاریخ بیهقی ). و قویتر سببی در کارهای دنیا مشارکت مشتی دون عاجز است . (کلیله و دمنه ). اگر مثلاً در ملک مشارکت توقع کنی مبذول است . (کلیله و دمنه ). به رتبت وزارت رسید و از حضیض خدمت به اوج مشارکت ملک پیوست . (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 384). نخست مشارکت حس و عقل یاد کرد. (مصنفات باباافضل ج 2 ص 391).
- مشارکت دادن ؛ انبازی دادن . شرکت دادن . شریک ساختن : قیصر گفت ... تو را چون جیب روزگار به انواع اصطناع مشحون گردانم و در ملک و حکومت مشارکت و... دهم . (سلجوقنامه ٔ ظهیری چ خاور ص 26).
- مشارکت داشتن ؛ شریک بودن و انبازی داشتن . (ناظم الاطباء).
- مشارکت کردن ؛ انبازی کردن و شراکت کردن . (ناظم الاطباء).
همسری و همجنسی .
هم خویی .
هم شکلی . (ناظم الاطباء).

Значение ( مشارکت ) в словаре Деххода

(مُ رَ کَ) [ ع . مشارکة ] (مص ل .) شریک شدن

Значение ( مشارکت ) в словаре Моин

Использовать в тексте
و در ساختن‌ کشتیها برای‌ رفتن‌ به‌ ترشیش‌ با وی‌ مشارکت‌ نمود و کشتیها را در عَصْیون‌ جابَر ساختند. ,
دل‌ شخص‌ تلخی‌ خویشتن‌ را می‌داند، و غریب‌ در خوشی‌ آن‌ مشارکت‌ ندارد. ,
که در رأی و عمل ایشان مشارکت نداشت و از اهل رامه، بلدی از بلاد یهود بود و انتظار ملکوت خدا را می‌کشید، ,
و در تعلیم رسولان و مشارکت ایشان و شکستن نان و دعاها مواظبت می‌نمودند. ,
مشارکت در احتیاجات مقدّسین کنید و در مهمانداری ساعی باشید. ,
به‌سبب مشارکت شما برای انجیل از روز اوّل تا به حال. ,
بگو: «چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده، و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟!» بگو: «اینها در زندگی دنیا، برای کسانی است که ایمان آورده‌اند؛ (اگر چه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند؛ ولی) در قیامت، خالص (برای مؤمنان) خواهد بود.» این گونه آیات (خود) را برای کسانی که آگاهند، شرح می‌دهیم! ,