Энциклопедия Каманак
Мир Слова
[Каманак] энциклопедия анализа и просмотра персидского контента
смысл سود و زیان
Вид (سود و زیان) в Каманак, смысл и перевод سود و زیان в словарях, анализ слов, изображение (سود و زیان) Какие слова и фразы похожи سود و زیان
Словари
1. [دُ ] (ترکیب عطفی، اِ مرکب ) نفع و ضرر :
تکاپوی مردم بسود و زیان
بتا و مدو هر سویی تازیان .
ابوشکور.
بدو شاد شد کشور خوزیان
پر از مردم و آب و سود وزیان .
فردوسی .
چنین داد پاسخ کز ایرانیان
مدارید باز ایچ سود و زیان .
فردوسی .
ومنصور [ دوانیقی ] بسود و زیان سخت بودی و ابودوانیق از آن خواندندش . (مجمل التواریخ ).
سخت می خندید همچون تازیان
غالب آمد خنده بر سود و زیان .
مولوی .

Значение ( سود و زیان ) в словаре Деххода

Использовать в тексте
بگو: «آیا جز خدا چیزی را می‌پرستید که مالک سود و زیان شما نیست؟! و خداوند، شنوا و داناست.» ,
بگو: «من مالک سود و زیان خویش نیستم، مگر آنچه را خدا بخواهد؛ (و از غیب و اسرار نهان نیز خبر ندارم، مگر آنچه خداوند اراده کند؛) و اگر از غیب باخبر بودم، سود فراوانی برای خود فراهم می‌کردم، و هیچ بدی (و زیانی) به من نمی‌رسید؛ من فقط بیم‌دهنده و بشارت‌دهنده‌ام برای گروهی که ایمان می‌آورند! (و آماده پذیرش حقند) ,
بگو: «چه کسی پروردگار آسمانها و زمین است؟» بگو: «اللّه!» (سپس) بگو: «آیا اولیا (و خدایانی) غیر از او برای خود برگزیده‌اید که (حتّی) مالک سود و زیان خود نیستند (تا چه رسد به شما؟!)» بگو: «آیا نابینا و بینا یکسانند؟! یا ظلمتها و نور برابرند؟! آیا آنها همتایانی برای خدا قرار دادند بخاطر اینکه آنان همانند خدا آفرینشی داشتند، و این آفرینشها بر آنها مشتبه شده است؟!» بگو: «خدا خالق همه چیز است؛ و اوست یکتا و پیروز!» ,
آنان برای بتهایی که هیچ گونه سود و زیانی از آنها سراغ ندارند، سهمی از آنچه به آنان روزی داده‌ایم قرارمی‌دهند؛ به خدا سوگند، (در دادگاه قیامت،) از این افتراها که می‌بندید، بازپرسی خواهید شد! ,
آیا نمی‌بینند که (این گوساله) هیچ پاسخی به آنان نمی‌دهد، و مالک هیچ گونه سود و زیانی برای آنها نیست؟! ,
از همه سود و زیان در پیش و پس ,
میکند سود و زیانی میکشد ,
ای دل آخر بگذر از سود و زیان ,
فرستاد بسیار سود و زیان ,
توانا و دانا به سود و زیان ,
بشد تا ببیند به سود و زیان ,
کزیشان بدی راه سود و زیان ,
که خواهم که دانم به سود و زیان ,
رهانی ز سود و زیان خویش را ,
به هم بر زنم کار سود و زیان ,
به هم برزنم کار سود و زیان ,