Энциклопедия Каманак
Мир Слова
[Каманак] энциклопедия анализа и просмотра персидского контента
смысл سدود
Вид (سدود) в Каманак, смысл и перевод سدود в словарях, анализ слов, изображение (سدود) Какие слова и фразы похожи سدود
Словари
1. [ س ُ ] (ع اِ) ج ِ سُدّ، ابر سیاه . (از منتهی الارب ) (آنندراج ). رجوع به سُدّ شود.
2. [ س ُ ] (ع مص ) راست شدن . (دهار) (تاج المصادر بیهقی ) (ترجمان القرآن ).

Значение ( سدود ) в словаре Деххода

Использовать в тексте
آنگاه‌ با سرداران‌ و شجاعان‌ خود مشورت‌ کرد که‌ آب‌ چشمه‌های‌ بیرون‌ شهر را مسدود نماید. پس‌ اورا اعانت‌ کردند. ,
و خلق‌ بسیاری‌ جمع‌ شده‌، همهٔ چشمه‌ها و نهری‌ را که‌ از میان‌ زمین‌ جاری‌ بود مسدود کردند، و گفتند: «چرا باید پادشاهان‌ آشور بیایند و آب‌ فراوان‌ بیابند؟» ,
و همین‌ حِزْقیا منبع‌ عالی‌ آب‌ جیحون‌ را مسدود ساخته‌، آن‌ را به‌ راه‌ راست‌ به‌ طرف‌ غربی‌ شهر داود فرود آورد. پس‌ حِزْقیا در تمامی‌ اعمالش‌ کامیاب‌ شد. ,
معصیت‌ من‌ در کیسه‌ مختوم‌ است‌، و خطای‌ مرا مسدود ساخته‌ای‌. ,
و کیست‌ که‌ دریا را به‌ درها مسدود ساخت‌، وقتی‌ که‌ به‌ در جست‌ و از رحم‌ بیرون‌ آمد؟ ,
آیا خدا رأفت را فراموش کرده؟ و رحمتهای خود را در غضب مسدود ساخته است؟ سلاه. ,
شهرهای‌ جنوب‌ مسدود شده‌، کسی‌ نیست‌ که‌ آنها را مفتوح‌ سازد. و تمامی‌ یهودا اسیر شده‌، بالکلّ به‌ اسیری‌ رفته‌ است‌. ,
و در آن‌ روز موضعی‌ برای‌ قبر در اسرائیل‌ یعنی‌ وادی‌ عابریم‌ را بطرف‌ مشرق‌ دریا به‌ جوج‌ خواهم‌ داد. و راه‌ عبور کنندگان‌ را مسدود خواهد ساخت‌. و در آنجا جوج‌ و تمامی‌ جمعیت‌، او را دفن‌ خواهند کرد و آن‌ را وادی‌هامون‌ جوج‌ خواهند نامید. ,
و خشم‌ خداوند برشما افروخته‌ شود، تا آسمان‌ را مسدود سازد، و باران‌ نبارد، و زمین‌ محصول‌ خود را ندهد و شما از زمین‌ نیکویی‌ که‌ خداوند به‌ شما می‌دهد، بزودی‌ هلاک‌ شوید. ,
و اَموریان‌ بنی‌دان‌ را به‌ کوهستان‌ مسدود ساختند زیرا که‌ نگذاشتند که‌ به‌ بیابان‌ فرود آیند. ,
و شهرها را منهدم‌ ساختند و بر هر قطعهٔ زمین‌ هرکس‌ سنگ‌ خود را انداخته‌، آن‌ را پر کردند و تمام‌ چشمه‌های‌ آب‌ را مسدود ساختند، و تمامی‌ درختان‌ خوب‌ را قطع‌ نمودند. لکن‌ سنگهای‌ قیرحارَسَت‌ را در آن‌ واگذاشتند و فلاخن‌اندازان‌ آن‌ را احاطه‌ کرده‌، زدند. ,
همچو چاک جیب یاران هیچ گه مسدود نیست ,