Энциклопедия Каманак
Мир Слова
[Каманак] энциклопедия анализа и просмотра персидского контента
смысл ازگ
Вид (ازگ) в Каманак, смысл и перевод ازگ в словарях, анализ слов, изображение (ازگ) Какие слова и фразы похожи ازگ
Словари
1. [ اَ ] (اِ) شاخ خرد. شولان . ترکه : بر هر شاخ هزارهزار ازگ است، و بر هر ازگی هزارهزار برگ . (تفسیر ابوالفتوح رازی چ 1 ج 5 ص 177 س 7). رجوع به ازغ شود.

Значение ( ازگ ) в словаре Деххода

Использование в диалогах и международных фонетических
سرهنگ آرتا که به تازگی در سمت ریاست نظمیهٔ کرمانشاه منسوب شده است عازم آنجا است
særhæng ʔɑrtɑ ke be tɑzegi dær semæte riyɑsæte næzmiyeye kermɑnʃɑh mænsub ʃode ʔæst ʔɑzeme ʔɑndʒɑst
مطمئنم دیدن باسکرویل همونقدر برای من تازگی داره که برای شما دکتر واتسون
motmæʔenæm didæne bɑskervil hæmunqædr bærɑye mæn tɑzegi dɑre ke bærɑye ʃomɑ doktor vɑtson
اون با هر چی که با عقیده‌اش مخالف باشه، ناسازگاره
ʔun bɑ hær tʃi ke bɑ ʔæqidæʃ moxɑlef bɑʃe nɑsɑzgɑre
دکتر جهانگیری برای امیر از ماجرای یک شب سرد برفی می‌گه زمانی که او و جمال کلامی همراه با یکی از پیش‌مرگ‌های کرد مسلمان در راه بازگشت به قرارگاه بودن اما بارش سنگین برف و بیماری کلیوی دکتر جهانگیری اونها رو به یک کوخ گلی محقر می‌کشونه و در محاصرهٔ گرگ‌ها قرار میده
doktor dʒæhɑngiri bærɑye ʔæmir ʔæz mɑdʒerɑye yek ʃæbe særde bærfi mige zæmɑni ke ʔu væ dʒæmɑle kælɑmi hæmrɑh bɑ yeki ʔæz piʃmærghɑye korde mosælmɑn dær rɑhe bɑzgæʃt be qærɑrgɑh budæn ʔæmmɑ bɑreʃe sængine bærf væ bimɑriye koliyæviye doktor dʒæhɑngiri ʔunhɑ ro be yek kuxe geliye mohæqqær mikeʃune væ dær mohɑsereye gorghɑ qærɑr mide
شکوه در وضع حمل یکی از زنان محلی به خاتون کمک می‌کنه و سپس به انتظار بازگشت آمبولانس می‌مونه
ʃukuh dær væzʔe hæmle yeki ʔæz zænɑne mæhælli be xɑtun komæk mikone væ sepæs be ʔentezɑre bɑzgæʃte ʔɑmbulɑns mimune
نقل این خاطرات دلینا رو به این باور می‌رسونه که مادرش در بازگشت به سردشت سر از میدان مین در آورده
næqle ʔin xɑterɑt delinɑ ro be ʔin bɑvær miresune ke mɑdæreʃ dær bɑzgæʃt be særdæʃt sær ʔæz meydɑne min dær ʔɑvorde
حاضرم این داستان را تمام و کمال چه اونچه رو که خودم شاهدش بودم و چه اونچه رو که بعد از دیگران شنیدم براتون بازگو کنم
hɑzeræm ʔin dɑstɑno tæmɑmo kæmɑl tʃe ʔuntʃe ro ke xodæm ʃɑhedeʃ budæm væ tʃe ʔuntʃe ro ke bæd ʔæz digærɑn ʃenidæm bærɑtvn bɑzgu konæm
علتش اینه که اگه مایکل همه چیو از زبون نانسی بشنوه، حتماً بی‌گناهی و بی‌اطلاعی‌ خودش هم بازگو می‌کنه و اگه اونها به طرف هم برگردن، حتماً مایکل منو می‌بخشه
ʔellæteʃ ʔine ke ʔæge mɑykel hæme tʃizo ʔæz zæbune nɑnsi beʃnæve hætmæn bigonɑhiyo biʔettelɑʔiye xodeʃæm bɑzgu mikone væ ʔæge ʔunɑ be tæræfe hæm bærgærdæn hætmæn mɑykel mæno mibæxʃe
فرض کنیم این شخص به اتفاق دو نفر از هموطنانش که تازگیا وارد پاریس شدن بخوان جایی مخفی بشن
færz konim ʔin ʃæxs be ʔetefɑqe do næfær ʔæz hæmvætænɑneʃ ke tɑzegiyɑ vɑrede pɑris ʃodæn bexɑn dʒɑyi mæxfi beʃæn
‌برای برخی از ما بهترانی که می‌خواهند در این بازار کساد، به زور هزار من چسب و سیریشم خود را به کالبد تازه دوباره جان‌گرفتهٔ شعر و ادبیات ایران بچسبانند، یکی از سهل‌الوصول‌ترین راهها برای بزرگ‌نمایی کذایی، مخالفت با تازگی و تشکیک بی‌پایه است، گویا
bærɑye bærxi ʔæz mɑ behtærɑni ke mixɑhænd dærin bɑzɑre kesɑd be zure hezɑr mæn tʃæsbo seriʃom xod rɑ be kɑlbæde tɑze dobɑre dʒɑngerefteye ʃeʔro ʔædæbiyɑte ʔirɑn betʃæsbɑnænd yeki ʔæz sæhlolvosultærin rɑhhɑ bærɑye bozorgnæmɑʔiye kæzɑyi moxɑlefæt bɑ tɑzegi væ tæʃkike bi pɑyæst guyɑ
Использовать в тексте
به‌ وی‌ گفتند: «خوابی‌ دیده‌ایم‌ و کسی‌ نیست‌ که‌ آن‌ را تعبیر کند.» یوسف‌ بدیشان‌ گفت‌: «آیا تعبیرها از آن‌ خدا نیست‌؟ آن‌ را به‌ من‌ بازگویید. » ,
بعد از سه‌ روز، فرعون‌ سر تو را برافرازد و به‌ منصبت‌ بازگمارد، و جام‌ فرعون‌ را به‌ دست‌ وی‌ دهی‌ به‌ رسم‌ سابق‌ که‌ ساقی‌ او بودی. ,
و تا آنچه‌ در مصر کردم‌ و آیات‌ خود را که‌ در میان‌ ایشان‌ ظاهر ساختم‌، بگوش‌ پسرت‌ و پسر پسرت‌ بازگویی‌ تا بدانید که‌ من‌ یهوه‌ هستم‌.» ,
و (به خاطر بیاورید) هنگامی که خانه کعبه را محل بازگشت و مرکز امن و امان برای مردم قرار دادیم! و (برای تجدید خاطره،) از مقام ابراهیم، عبادتگاهی برای خود انتخاب کنید! و ما به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم که: «خانه مرا برای طواف‌کنندگان و مجاوران و رکوع‌کنندگان و سجده‌کنندگان، پاک و پاکیزه کنید!» ,
به زودی سبک‌مغزان از مردم می‌گویند: «چه چیز آنها [= مسلمانان‌] را، از قبله‌ای که بر آن بودند، بازگردانید؟!» بگو: «مشرق و مغرب، از آن خداست؛ خدا هر کس را بخواهد، به راه راست هدایت می‌کند.» ,
زناگه او شدم زو بازگفتم ,
وگرنه چند معنی بازگویم ,
همت از آمال کوچک بازگیر ,
تا فرازکهکشان پروازگیر ,
از محمد بازگردد بازگشت از دین رب ,
خرمی از نوبهار و تازگی از سرخ گل ,
تا چو شهریور درآید بازگردد عندلیب ,
بفرمود تا بازگردد سپاه ,
همی خواست تا بازگردد به راه ,
تو او را خوری چون فتد سازگار ,
به تعظیم شو با بدان سازگار ,